Road van 11

De Road van Ilf

Historie
Inne prins of inne vors mot ’n regering hubbe. Zoeë woar ’t tensjlotte ooch in de feodale tied van de 19e ieëw, wie d’r vasteloavend in het Rienlandj is ontsjtange. D’r vasteloavend sjpotte mit de mach en doarom woeërd ‘n “Sjertsregering” samegesjtillt die gevurmd woeërd doeër ministers, die d’r prins, kuëning of vors holpe om ’t vasteloavesriek te regere.
In ozze tied kint d’r Ilveroad twieë funksies: de neet-serieuze en de serieuze.
Mit neet-serieus wurd noch ummer bedoeld ‘t rollesjpieël spieële van de “Sjertsregering”. Mit serieus wurd bedoeld ’t besjtuëre van de karnavalsvereniging mit organisatorische verantwoeërdelikheed vuur de aktiviteite.

Streupers 
De Road van Ilf is de sjpil van os vereniging. Natuurlik is dat ’t ieësjte ongerdeel dat mit de oprichting in 1954 geformeerd woeërd.
’t Is ´n gezelsjap van 11 mansluuj dat, mit president Maurice Velraeds vuurop, noa alle aktiviteite die de vereniging bezeukt mit geet.
De naam van de Road van Ilf verwies noa ´t getal “Ilf”, ooch waal ´t “Narregetal” geneumd, dat ´n belangrieke rol sjpilt in der vasteloavend. 
Ins in de veer joar moge vier der sjtadsprins va Broenssem lieëvere. De Road van Ilf begeleid en ongersjtuënd der sjtadsprins bie al zien aktiviteite.

Historie 
Een prins of een vorst moet een regering hebben. Zo was het immers in het feodale tijdperk in de 19e-eeuw toen het Rijnlands Carnaval ontstond. Het carnaval spotte met de macht en dus werd een schertsregering gevormd van ministers die de prins, koning of vorst hielp om het carnavalsrijk te regeren.
Tegenwoordig kennen de elvenraden twee functies: de niet-serieuze en de serieuze.
Met niet-serieus wordt nog steeds bedoeld het spelen van het rollenspel van schertsregering.
Met serieus wordt bedoeld het besturen van carnavalsvereniging met organisatorische verantwoordelijkheid voor de activiteiten.

Streupers
De Raad van Elf is de spil van onze vereniging. Natuurlijk is dat het eerste onderdeel dat bij de oprichting in 1954 geformeerd werd.
Het is een gezelschap van 11 heren die, met President Maurice Velraeds voorop, naar alle activiteiten die de vereniging bezoekt mee gaan.
De naam van de Raad van Elf verwijst naar het getal “Elf”, ook wel het “Narrengetal” genoemd, dat een belangrijke rol speelt binnen het carnavalsgebeuren.
Één keer per 4 jaar mogen wij de Stadsprins van Brunssum leveren. De Raad van Elf begeleid en ondersteund de Stadsprins bij al zijn activiteiten.

Terug naar onderdelen